Scroll Top

Algemene voorwaarden

1. Parkeren

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaren met auto’s, motoren en bromfietsen op de paden van het terrein te komen. Het is ten strengste verboden met bovenvermelde voertuigen op de grasvelden te rijden. Per standplaats is één  parkeerplaats beschikbaar

2.  Verblijf

Gebruiker en zijn gezin mogen van het chalet het gehele jaar gebruik maken. Permanente bewoning is niet toegestaan. Het aan derden ten gebruike stellen van het chalet/caravan is niet toegestaan; slechts met toestemming van de eigenaren kan hierop een uitzondering worden  gemaakt.

3.  Beëindiging overeenkomst

Wanneer een der partijen niet tenminste drie maanden voor het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, per aangetekend schrijven aan de andere partij te kennen heeft gegeven de overeenkomst wil beëindigen , wordt de overeenkomst geacht telkens voor de duur van een jaar te zijn verlengd. De vergoeding van de standplaats wordt elk jaar met ingang van 1 januari herzien volgens de toegestane regeling. Het vorenstaande zal nimmer leiden tot verlaging.

4.  Tarieven gas, water en elektra

De vergoeding van elektra, water en gas kunnen worden herzien indien de tarieven door de openbare nutsbedrijven etc. worden verhoogd. Verhogingen van de omzetbelasting kan worden doorberekend.

5.  Regels park

Gebruiker, diens huisgenoten en gasten zijn onderworpen aan de voor het recreatiepark geldende bepalingen en overheidsvoorschriften, zoals deze nader worden vastgesteld.

6.  Huisdier

Eén huisdier per chalet/caravan wordt toegestaan. Het huisdier dient buiten het terrein te worden uitgelaten (dus ook niet op de parkeerterreinen).

7.  Wangedrag

Bij overtreding van de regels of bij wangedrag heeft de eigenaar het recht de overtreder van het terrein te verwijderen en hem indien de eigenaar dit noodzakelijk acht de toegang tot het terrein te ontzeggen. Gebruiker is aansprakelijk door hem, zijn huisgenoten of gasten toegebrachte schade aan de eigendommen van de eigenaar. Hieronder is mede begrepen schade door bevriezing etc. van de ter beschikking gestelde aansluitpunten.

8.  Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval dient in deugdelijk dichtgebonden plastic zakken in de containers gedeponeerd te worden. Kartonnen dozen dienen platgetrapt in de containers te worden geworpen.

9.  Open vuur/ pellet kachels

Het is verboden open vuur, open haard, hout/pellet kachels te plaatsen en/of aanleggen.

10. Verkoop en drukwerk

Het is verboden artikelen te verkopen en drukwerken te verspreiden.

11. aansluiting nutsvoorzieningen

Gebruiker dient zijn chalet/caravan te doen aansluiten op waterleiding, riolering, gas, elektra en ca-systeem. Het aansluiten afkoppelen, het op- of aftrekken van chalet/caravan mag slechts worden uitgevoerd door de eigenaar en is voor rekening van gebruiker. De kosten dienen direct te worden voldaan. De gebruikte materialen blijven eigendom van de eigenaar.

12. onderhoud en aanpassingen aan chalet

Gebruiker is verplicht zijn chalet/caravan in goede staat van onderhoud te houden. Het is aan gebruiker c.s. niet toegestaan te graven, te kappen, antennes te plaatsen, omheiningen aan te brengen en ander voorzieningen aan of om het chalet/caravan te treffen behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebruiker dient zorg te dragen voor de netheid in de omgeving van zijn chalet/caravan, waartoe hem zo nodig, aanwijzingen gegeven kan worden. Aanbouw aan een chalet/caravan is niet toegestaan zonder toestemming van de recreatie ondernemer. Het machinaal schuren, zagen etc. is niet toegestaan van 1 juni tot 1 september.

13. Schade

De eigenaren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, aan  eigendommen van gebruiker, diens huisgenoten of gasten.

14. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan geschieden bij niet tijdige en/of onvolledige betaling. Bij niet nakoming door gebruiker van de overige verplichtingen van de overeenkomst bij herhaalde overtreding van de regels van het recreatiepark en bij wangedrag  b.v het overlast bezorgen aan andere gasten en het op enigerlei wijze schade toebrengen aan de eigenaren. Bij verkoop van het recreatiepark. Indien de eigenaren door overmacht of van overheidswege genoodzaakt worden tot sluiten van het bedrijf over te gaan.

15. Verwijdering chalet

Gebruiker is gehouden bij beëindiging van de huurovereenkomst zijn chalet binnen 14 dagen na deze beëindiging te laten verwijderen van het recreatiepark, na betaling van de hieraan verbonden kosten en de eventueel nog openstaande rekening(en). Bij niet nakoming zijn de eigenaren gemachtigd het chalet van de gewezen gebruiker te(doen) verwijderen en het chalet pas weer vrij te geven na betaling van de kosten en de eventueel nog openstaande rekening(en). Tevens zullen dan ook de extra gemaakte kosten door de gewezen gebruiker dienen te worden voldaan.

16. Verkoop chalet

Verkoop van  het chalet/caravan heeft altijd beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg. Het is aan de koper niet toegestaan het chalet op het terrein te laten staan, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de  eigenaren.

18. Klacht

Bij een klacht over de aangeboden diensten van de Recreatieondernemer of het gebruik van persoonsgegevens wordt in onderling overleg bepaald wat de vervolgstappen kunnen zijn. Op alle overeenkomsten en bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.

19. Gegevensbescherming

De gegevens die wij van gebruiker hebben ontvangen en bewaren betreffen naam, adres, woonplaats en telefoonnummer(s), geslacht, geboorteplaats en geboorteplaats om te kunnen communiceren; e-mailadres wanneer aangegeven is de nota digitaal te willen ontvangen als PDF-bestand bij een standaardmail; de gegevens van verbruik gas, wateren elektra voor het juist opstellen van onze factuur. Met dit overzicht is voldaan aan het recht op informatie over verwerkingen volgens de  AVG (verwerkingsregister).De basisgegevens van onze administratie worden in een boekhoudprogramma bijgehouden (grootboek; debiteuren-, crediteurenadministratie; in-, verkoopadministratie), dit wordt niet in de cloud gebruikt en contracten en andere documenten worden in afsluitbare kasten voor een periode van minimaal 7 jaar bewaard volgens de Wet inzake de inkomstenbelasting. De digitale gegevens worden beschermd door een virusscanner, niet gedeeld met anderen behalve met de gemeente Barneveld in verband met het heffen van forensenbelasting. Via onze website worden geen gegevens bijgehouden. De gebruiker heeft het recht op inzage, correctie/rectificatie/wijziging, verwijdering en bezwaar, wanneer hiervan gebruikgemaakt wordt, zullen wij hieraan gehoor geven binnen de ons opgelegde wet- en regelgeving. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

20. Camera toezicht

Voor uw en onze veiligheid en ter voorkoming van oneigenlijke toegang of diefstal is de toegang van het terrein voorzien van een slagboom en is een camera geplaatst gericht op de slagboom waarvoor u door een bord bij de entree gewaarschuwd wordt. Bij het kantoor zit een intercom met camera en bij de slagboom zit een intercommet camera gericht op de grote   parkeerplaats. Recreatieondernemer is verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met de opnames van de camera’s die worden gebruikt voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan de zorg van de verantwoordelijke zijn toevertrouwd en noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen Parkcamping Wulpenveen en haar gebruikers. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard of – wanneer een incident heeft plaatsgevonden – tot de afhandeling hiervan bijvoorbeeld als voor de politie bij diefstal. De opnames worden niet openbaar beschikbaar gesteld. Ook voor het vastleggen van de beelden geldt de AVG, zoals omschreven bij punt 19.

21. Forensenbelasting

De gemeentelijke forensenbelasting wordt door de gemeente zelf bij u in rekening gebracht.

22. Gebruik beeldmateriaal

Parkcamping Wulpenveen maakt gebruikt van een toestemmingsverklaring beeldmateriaal in de staanplaats overeenkomst.

23. Cookiesbeleid

“Google verzamelt gegevens over de gebruikte taal, applicatie zoals Maps, browser, cookie- en locatiegegevens die en het apparaat met ID en IP-adres dat u gebruikt. Bij YouTube-gebruik verzamelt Google gegevens over uw activiteit inclusief de bekeken video. Bijvoorbeeld als u de video van het Rode kruis over het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bekijkt. Het verzamelen van deze gegevens en de zoekgeschiedenis kunnen uitgeschakeld worden via menukeuze Instellingen of g.co/privacytools maar kan betekenen dat bepaalde functionaliteiten niet meer beschikbaar zijn.

24. Pushmeldingen

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid via uw computer of smartphone berichten van parkcamping Wulpenveen te ontvangen, kunt u daarvoor op deze plek toestemming geven zodat een pushmelding naar uw apparaat verstuurd kan worden. Hiervoor wordt het apparaatadres aan Onesignal verstuurd en komt het bericht op het door u opgegeven apparaat terecht.” Onesignal bewaart in ieder geval de volgende gegevens wanneer u pushmeldingen wilt ontvangen: het IP-adres van het apparaat waarnaar de melding verstuurd moet worden, locatie, netwerkinformatie (provider), taal, tijd, product- en persoonlijke voorkeuren.

Algemene voorwaarden
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.